Yttrande över Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Det föreslås att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet ska slopas. Vidare föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Det föreslås också att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas.