Yttrande över Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i mervärdesskattelagen (1994:200). Förslaget går ut på att höja gränsen för mervärdesskatteplikt från det nu gällande beloppet 30 000 kronor till det föreslagna 80 000 kronor. En beskattningsbar persons omsättning föreslås därmed inte få överstiga 80 000 kronor på ett beskattningsår för att kunna vara befriad från mervärdesskatteplikt.

Förslaget till ändring ska träda i kraft den 1 juli 2022.