Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Finansdepartementets remiss innehåller Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40). Kommittén har haft i uppdrag att se över beskattningen av bolag, främst med avseende på aktiebolag. Företagsskattekommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3) och Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66).

I slutbetänkandet lämnas ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Detta yttrande behandlar huvudförslaget. I huvudförslaget föreslås ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Huvudförslaget består främst av en avdragsbegränsning för räntor och andra finansiella kostnader, samt ett schablonavdrag, ett s.k. finansieringsavdrag. Förslaget om finansieringsavdrag består av två huvuddelar. Förslagets första huvuddel avser införandet av ett finansieringsavdrag som innebär att 25 procent av ett underlag, benämnt underlag för finansieringsavdrag, får dras av. Underlaget utgörs av det skattemässiga resultatet. Förslagets andra huvuddel innebär att finansiella kostnader som överstiger finansiella intäkter, benämnt negativt finansnetto, inte får dras av.

Det föreslås att termen finansiell kostnad ska användas i den nya lagstiftningen som en gemensam särskild skattemässig benämning på de kostnader för vilka avdragsrätten begränsas. Det föreslås även att definitioner av finansiell kostnad, finansiell intäkt, finansiellt instrument, positivt respektive negativt finansnetto samt finansiellt företag införs.

Det föreslås även att finansiell sektor ska påföras en schablonintäkt.

Huvudförslaget innehåller utöver det nämnda även vad som anges vid rubriken administrativa kostnader nedan.