Yttrande över interimistiska beslut vid överprövningar av upphandlingar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska införas en mening med lydelse ”Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen av det som upphandlas”. Samma förändring föreslås vad gäller den förslagna nya lagen om offentlig upphandling samt de föreslagna lagarna om upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Meningen avser att vägleda rätten i dess bedömning av om ett avtal inte ska få ingås innan något annat har bestämts, det vill säga att rätten inhiberar myndighetens möjlighet att ingå avtal i avvaktan på att rättsfrågan än utredd.

Taggar:

upphandlingar