Yttrande över Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon med mera (SOU 2016:43)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ett svenskt tillträde av Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll som enligt förslaget ska ges status som svensk lag genom ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker. För att protokollet ska få status som svensk lag behöver även följdändringar göras i förmånsrättslagen (1070:979) respektive lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. Järnvägsprotokollet reglerar säkerhetsrätter i samband med finansiering av rullande järnvägsmateriel. Protokollet har ännu inte trätt ikraft, men kommer att göra det när minst fyra länder har godkänt eller ratificerat det. I samband med tillträdet av järnvägsprotokollet ska Sverige lämna förklaringar till protokollet. Betänkandet innehåller förslag till två förklaringar, där det första avser förslag om att anpassa svensk lagstiftning så att den överensstämmer med protokollets artikel IX som behandlar hur borgenären ska få tillbaka sin egendom vid ett insolvensförfarande eller på annat sätt kan bli kompenserad av gäldenären eller insolvensförvaltaren samt gäldenärens plikt avseende borgenärens egendom under den väntetid som bestämts. Det föreslås även en förklaring om att Sverige ska tillämpa artikel X gällande samarbetet mellan olika staters domstolar vid insolvensförfarandet, så att svensk och utländsk domstol och insolvensförvaltare så långt det är möjligt ska samarbeta vid insolvensförfarande som berör artikel IX.