Yttrande över Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian presenteras förslag på en ny förordning om statligt stöd till investeringar för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet föreslås kunna lämnas i kommuner och regioner med befolkningstillväxt där det finns en bostadsbrist. Stöd för bostäder för studerande föreslås kunna lämnas på eller i anslutning till orter där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola och där det råder brist på lämpliga bostäder för studerande. Även kommuner som inte har befolkningstillväxt ska kunna erhålla stöd om det i kommunen finns brist på en viss typ av bostäder och detta behov inte kan tillgodoses på ett annat sätt. Vad gäller stödbeloppets storlek föreslås det vara beroende på lägenhetens storlek samt var i landet bostäderna anordnas. Generellt föreslås högre stödbelopp till mindre lägenheter. Som exempel kan nämnas att för ytor upp till och med 35 kvadratmeter BRA per lägenhet är stödbeloppet 5 300 kr per kvadratmeter i Stockholmsregionen. För samma ytor i Göteborgs- och Malmöregionerna samt en rad andra regioner i landet är stödbeloppet 4 200 kr per kvadratmeter. Är istället ytan över 35 kvadratmeter till och med 70 kvadratmeter BRA per lägenhet föreslås ett reducerat stöd med 50 procent av stödbeloppet för respektive region. För ytor över 70 kvadratmeter BRA per lägenhet föreslås inget stöd utgå. Det förslås även ytterligare villkor som ska uppfyllas för att erhålla investeringsstödet. Däribland märks riktvärden för hyran, krav på viss energiprestanda, att bostäder som byggs med investeringsstöd ska förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen samt att bostäderna under minst 15 år ska användas för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades. Ansökan om investeringsstöd ska vara skriftlig och görs till den länsstyrelse i det län där aktuell fastighet är belägen. Förordningens ikraftträdandedatum är satt till 1 januari 2016.