Yttrande över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken, ändring i föräldraledighetslagen (1995:584), i studiestödsförordningen (2000:655) samt i förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Förslaget anges huvudsakligen innebära följande. En ny modell för föräldrapenningen föreslås införas. Den nya modellen innebär att föräldrapenning ska kunna lämnas under totalt 460 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel eller flerbarnsadoption under ytterligare högst 170 dagar för varje barn utöver det första. Föräldrapenning ska kunna lämnas fram till dess att barnet har fyllt tio år och ska fördelas på visst sätt under förmånstiden. Till och med barnets tredje levnadsår[1] ska föräldrapenning som huvudregel kunna lämnas under högst 390 av de högst 460 dagarna[2]. Utredningen föreslår att tidsgränsen för uttaget av de dagar som förbehålls den nyss nämnda perioden ska vara skarp, dvs. dagar ska inte kunna sparas till förmånstiden därefter. Det föreslås inte några ändringar av föräldraledighetslagens bestämmelser om möjlighet till ledighet utan föräldrapenning. Därutöver anges att förslaget innebär att de 90 dagar med föräldrapenning med ersättning på lägstanivån, som finns i dagen system, ska avskaffas. Vidare föreslås ytterligare reservering av dagar med föräldrapenning än vad som gäller idag. Således föreslår utredningen att för tiden till och med barnets tredje levnadsår ska 130 dagar för varje barn, eller för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel eller flerbarnsadoption, vara reserverade för vardera föräldern. För tiden efter barnets tredje levnadsår till dess att barnet har fyllt tio år ska tre dagar per år och per barn eller för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel eller flerbarnsadoption reserveras för vardera föräldern. Det anges att förslaget innebär att samtliga föräldrar som tar ut föräldrapenning träffas av regleringen om reserverad tid, oavsett om föräldrapenningen är på grundnivå eller sjukpenningnivå. Utredningen föreslår också förändringar som avser att utöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenningförmåner, såsom att förälders sambo ska likställas med förälder och att en vårdnadshavare ska få överlåta en del av sin rätt till föräldrapenning till en person som inte är barnets förälder eller likställd med en förälder. Det föreslås också att den s.k. snabbhetspremien ska tas bort.

[1] Räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt.
[2] och vid flerbarnsfödsel eller flerbarnsadoption under ytterligare högst 142 av de högst 170 dagarna för varje barn utöver det första.