Yttrande över Jordbruksdepartementets promemoria Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40)

Promemorian innehåller förslag till ändring i rennäringslagen (1971:437) som syftar till att klarlägga vissa rättsförhållanden som berör samebyar. I promemorian föreslås bl.a. att samebyarna så långt det är möjligt ska tillämpa bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen), att det s.k. verksamhetsförbudet (förbudet för samebyarna att bedriva annan verksamhet än renskötsel) slopas, att fler samer har rätt till medlemskap i en sameby samt att rätten till jakt och fiske som i dag tillkommer alla bymedlemmar ska begränsas till de bymedlemmar som bedriver renskötsel med egna renar. Därtill föreslås en allmän hänsynsregel som innebär att såväl den som utövar renskötselrätt som markägare och annan markinnehavare ska visa skälig hänsyn till varandra vid markanvändningen. Slutligen föreslås också regler om fusion mellan samebyar. Dessa regler överensstämmer väsentligen med 12 kap. föreningslagen.