Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss av Skogsstyrelsens förslag till ändrade regler om användning av främmande trädslag

Till följd av en översyn av lagstiftningen för skogsodling med utländska trädarter föreslår Skogstyrelsen ändringar i skogsvårdslagen (1979:429), skogsvårdsförordningen (1993:1096) och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 1993:2). Ändringarna avser bl.a. restriktioner för användning av främmande trädslag och ökat krav på samråd med berörda samebyar.