Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om certifiering m.m. av utsädespotatis

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis.

Det anges att EU-kommissionen har beslutat om två nya genomförandedirektiv (direktiven) , 2014/20/EU om unionsklasser för basutsäde och certifikatutsäde av potatis samt om de villkor som ska gälla för dessa klasser och 2014/21/EU om fastställande av minimivillkor och unionsklasser för stamutsädespotatis. Dessa direktiv ska genomföras i svensk lagstiftning genom att Statens jordbruksverks föreskrifter om utsädespotatis ändras. Direktiven ska införlivas senast den 1 januari 2016 och uppdaterar de regler som fastställer villkoren för unionsklasserna.

Direktiven anges generellt sett innebära att det tillkommer nya villkor och beteckningar som ska gälla för de så kallade unionsklasserna. Dessa villkor är minimivillkor enligt vilka utsädespotatis får saluföras i hela unionen. Villkoren reglerar sjukdomar, symptom, defekter och produktionskrav med syftet att säkerställa produktion och saluföring av frisk utsädespotatis med hög kvalitet inom hela unionen. Det anges att när villkoren för unionsklasserna skärps och närmar sig de nationella krav som ställs i Sverige så är det lämpligt att avskaffa de nationella kraven och i stället införa villkor och beteckningar från unionsklasserna även i nationella svenska bestämmelser. Förslaget innebär således att endast unionsklasser ska finnas i det svenska systemet för utsädespotatis.