Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Som framgår ovan har förslagsställaren beskrivit vissa aspekter i konsekvensutredningen på ett godtagbart sätt. Det centrala i förslaget gäller en utökad rapporteringsskyldighet, som får effekter för företagens administrativa kostnader. Regelrådet har funnit brister i beskrivningen av förslagets effekter på företagens administrativa kostnader. Regelrådet har likaså funnit brister i beskrivningen av berörda företag utifrån storlek, samt om särskilda hänsyn kan tas till små företag vid reglernas utformning. Konsekvensutredningen saknar därmed alltför mycket information för att förslagets effekter för företag ska kunna bedömas.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag