Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om stöd till biodlingssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att föreskrifter om stöd till biodlingssektorns justeras i vissa avseenden. Vissa bestämmelser ändras för att förtydliga innebörden i regelverket. Krav på inlämnande av uppgifter ökar något genom förslag till ändring i bilaga 2 till föreskrifterna.

Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget är tillräckligt tydlig och det samma gäller för alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även förslagets överensstämmelse med EU-rätten har beskrivits tillräckligt tydligt. Redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser håller tillräcklig kvalitet. De berörda företagen har beskrivits tillräckligt väl utifrån förutsättningarna i ärendet när det gäller företagens antal och bransch. Redovisningen av förslagets påverkan på företagens kostnader och verksamhet håller tillräcklig kvalitet. Påverkan på konkurrensförhållandena har beskrivits tillräckligt väl utifrån förutsättningarna i ärendet. Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag har beskrivits tillräckligt väl.

Den storleksmässiga beskrivningen av berörda företag hade behövt vara tydligare. Denna fråga är emellertid inte av sådan vikt att den blir avgörande för helhetsbedömningen av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag