Yttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (2010:xx) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get

I remissen föreslås att Statens jordbruksverks föreskrifter (2002:66) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna. I sak föreslås att tillstånd att bedriva verksamhet med ägg och embryon inte ska vara tidsbegränsat. Syftet med ändringen är införlivande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).