Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i bestämmelser avseende hur nötkreatur ska hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas utomhus. Med förslaget ges företagen ökade möjligheter att själva avgöra när det är lämpligast att hålla djuren utomhus respektive inomhus. Förslaget innebär därutöver att kraven på journalföring och betesplan tas bort.