Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I föreskriftsförslaget anges vad som gäller för obligatorisk mjältbrandsvaccination av nötkreatur och får. Vidare föreslås hur vaccinationen ska gå till och vad som behöver iakttas i form av antibiotikabehandling av djuren i anslutning till vaccinationen, samt vad som gäller för journalföring, märkning och förflyttning. Vissa djur föreslås undantagna från den obligatoriska vaccinationen, detta avser nötkreatur och får som har en begränsad utevistelse samt dikalvar och diande lamm som inte har uppnått vaccinerbar ålder när de ska släppas ut i vaccinationsområdet eller som kommer att flyttas bort från vaccinationsområdet innan de har uppnått sex månaders ålder. Det anges att ikraftträdandedatum för föreskriftsförslaget bör vara så snart som möjligt.