Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:10) om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet gör följande bedömning. Det är positivt att beskrivningen av berörda företag i den nu remitterade konsekvensutredningen är tydligare än vad som var fallet vid remitteringen av det ursprungliga föreskriftsförslaget. Regelrådet har visserligen uppfattningen att även om det skulle kunna vara så att en kostnadsökning på 2800 kr i sig inte uppfattas som avgörande betydelsefull så är det inte heller givet att ett företag skulle finna den betydelselös. Det anges visserligen att det i huvudsak är större företag som berörs, men som Regelrådet förstår den beskrivningen är det inte uteslutet att något av företagen skulle kunna vara mindre. Att bedömningen av förslagets kostnadsförändring eventuellt kan vara något optimistisk hindrar emellertid inte att den effekt som förslagsställaren bedömer kommer att uppstå kan anses vara tillräckligt tydligt redovisad utifrån förutsättningarna i ärendet. Därvid beaktar Regelrådet att den aktuella förändringen i föreskrifterna är begränsad och att kostnadsförändringen inte är stor i absoluta tal. Regelrådet bedömer att samtliga aspekter har redovisats tillräckligt tydligt i konsekvensutredningen, utifrån förutsättningen att det är en mindre ändring i regelverket.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 2007:1244 om konsekvensutredning vid reglering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag