Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifter om biosäkerhet och upphävande av föreskrifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner att beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek, behov av speciella informationsinsatser, förslagets påverkan på berörda företags administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.
Jordbruksverket anger att regleringen inte bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, varför konsekvensutredningen inte innehåller några sådana beskrivningar. Regelrådet kan utifrån den informationen som framgår i konsekvensutredningen, eller avsaknaden av sådan information, särskilt gällande berörda företag och förslagets kostnadseffekter, inte utesluta att förslaget kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag