Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal

De i remissen föreslagna föreskrifterna avses ersätta Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:50) om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket, Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:83) om specialistkompetens för veterinärer och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:83) om legitimation som veterinär för den som har utländskt behörighetsbevis. De föreslagna föreskrifterna har delats in i nio kapitel. Till kapitel 3 i de föreslagna föreskrifterna har bestämmelserna i SJVFS 1999:50 överförts med ett antal förenklingar, förtydliganden och omstruktureringar. Kapitel 4 anges i allt väsentligt vara materiellt identiskt med SJVFS 2001:83. Kapitel 7 omfattar, med några undantag, bestämmelser som är materiellt sett identiska med SJVFS 2004:83. Den del av konsekvensutredningen som avser dessa kapitel behandlar bara de bestämmelser som är materiellt sett nya eller ändrade. Det är emellertid, enligt Regelrådets uppfattning, klart att även de bestämmelser i kapitlen i fråga som inte har behandlats har effekter av betydelse för företag. Regelrådet vill framhålla att den omständigheten att de föreslagna föreskrifterna i åtskilliga hänseenden kan vara identiska med dagens regler på området inte innebär att Jordbruksverket inte behövt redovisa dessa delar i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen borde därför inte bara ha omfattat kapitlen 1, 2, 5, 6, 8 och 9 samt nyheterna i kapitlen 3, 4 och 7 utan även vad som utan sakliga ändringar överförts till sistnämnda kapitel i de nya föreskrifterna. En annan sak är att tidigare upprättade konsekvensutredningar kan utnyttjas när äldre bestämmelser i oförändrat skick tas in i en ny författning.