Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket

Vart fjärde år ska en översyn av känsliga områden göras enligt nitratdirektivet (Rådets direktiv 91/676/EEG). Sverige har gjort sådan översyn över vilka områden i Sverige som ska tillhöra känsliga områden. För de känsliga områdena ska det finnas åtgärdsprogram med försiktighetsåtgärder för att minimera risken för växtnäringsförluster från jordbruket. 

Förslag om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring innebär i stort att de bestämmelser som idag gäller i de känsliga områdena även ska gälla tillkommande känsliga områden. Föreskrifterna planeras att träda ikraft den 1 januari 2013. Övergångsbestämmelser föreslås för att jordbrukarna ska få tid att anpassa sin verksamhet till de nya bestämmelserna. I samband med översynen görs även andra ändringar, det gäller framförallt att ta bort bestämmelser som gällt under en övergångsperiod och även justeringar för att öka tydligheten i bestämmelserna.