Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring av föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Jordbruksverket föreslår ändringar i föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd till följd av två klarlägganden från EU-kommissionen i form av tillägg till bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009.

EU:s klargöranden rör tillämpningen av det undantag från artikel 9 i EU:s förordning 1307/2013 om aktiv jordbrukare, som finns i artikel 9.2 tredje stycket (b), om mer än obetydlig jordbruksverksamhet samt att ett djur som haft fel i identifieringen eller registreringen, kan berättiga till nötkreatursstöd, om felen är korrigerade från ett visst datum och inga nya fel konstaterats efter detta datum.

Förslaget till ändringar i föreskriften rör de gemensamma EU-stöden:

– gårdsstöd inklusive stödrätter för gårdsstöd

– förgröningsstöd och

– nötkreatursstöd

Förslaget avser införande av ett hektarbaserat undantag vid ansökan om direktstöd, så att uppgifter till underlagen som ska skickas med ansökan, kan hämtas direkt från ansökan om stöd (arealdeklarationen i SAM-ansökan) istället för särskilt framtagna uppgifter rörande företagens verksamhet eller intäktsförhållanden. Förslaget avser vidare att nötkreatur ska anses stödberättigade så länge stödvillkoren om identifiering och registrering är uppfyllda, från och med första dagen på beräkningsperioden, vilket gör att nötkreatur inte diskvalificeras från nötkreatursstödet på livstid. Den första beräkningsperioden är den 1 januari 2015 till och med den 31 juli 2015, därefter återkommande den 1 augusti till och med den 31 juli med start den 1 augusti 2015.

 

Taggar:

direktstöd