Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om avgifter för kontroll m.m.

Förslaget är ett led i Jordbruksverkets arbete att på sikt samla alla avgifter som rör kontrollverksamhet i en och samma föreskrift. Den aktuella föreskriften avser avgifter för äggmärkning och avgifter för utsädeskontroll som ersätter befintlig reglering på området (SJVFS 1997:78 respektive SJVFS 2007:64). Avgifterna har justerats något vad gäller konstruktion och nivå.