Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om certifiering av utsädespotatis

I remissen föreslås ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis. Ändringarna utgör en anpassning såväl till dagens förutsättningar för odling och handel med utsädespotatis som till ändrade förutsättningar för spridning av vissa sjukdomar. Delar av de föreslagna föreskrifterna är en följd av rådets direktiv 2007/33/EG om bekämpning av potatiscystnematoder.