Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

Remissen innehåller föreskrifter som föreslås ersätta Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker samt ett antal förtydliganden av sistnämnda föreskrifter. Därtill föreslås vissa materiella ändringar till följd av det s.k. tjänstedirektivet och ett regeringsuppdrag.