Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om hästhållning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om hästhållning.

Det anges att föreskrifterna bl.a. reglerar stallmiljö, skötsel och hantering, foder- och vattentillgång, rastning av och utomhusvistelse för hästar. Det anges att de föreslagna föreskrifterna skiljer sig från idag gällande bestämmelser bl.a. genom att de i större utsträckning är utformade som funktionsregler i stället för resursregler. Funktionsregler anges innebära att det som regleras i bestämmelsen är vilken funktion som ska uppnås i stället för att ange vilken resurs som en häst ska ha tillgång till för att ett visst behov hos djuret ska tillgodoses. Att det i vissa fall föreslås funktionsregler anges emellertid inte utesluta att resursregler har använts i andra fall.

Taggar:

hästhållning