Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg

Remissen innehåller förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg.

Förslaget till föreskrifter om märkning av trä eller träemballage innebär följande. Jordbruksverket har i nuläget föreskrifter om värmebehandling och märkning av sågade trävaror och andra träprodukter samt om produktion, reparation och märkning av träemballage. De märkningar som regleras i  de föreslagna föreskrifterna är dels märkning av trä och andra värmebehandlade trävaror med KD 56°C/30 min-märket och dels märkning av träemballage med ISPM 15-märket. Föreskrifternas syfte är att Jordbruksverket ska kunna ge tillstånd till de företag som önskar att få utfärda sundhetsintyg, i form av KD 56°C/30 min-märket eller ISPM 15-märket. ISPM-15 märket visar att företagets trä och träemballage är behandlat på ett sätt som är internationellt accepterat. KD 56°C/30 min-märket förenklar och effektiviserar Jordbruksverkets exportkontroll inför utfärdandet av sundhetscertifikat1 för export av trä. Genom föreskriften uppfyller Sverige internationella åtaganden när det gäller behandling och märkning av träemballage. Det system som föreskriften uppställer för märkning är frivilligt för företagen att ansluta sig till.

Den gällande föreskriften som innehåller dessa regler har rubriken Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:53) om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m. (nedan kallad föreskriften). Jordbruksverket vill upphäva denna föreskrift och ersätta den med en ny föreskrift. Den nya föreskriften bygger på den nu gällande föreskriften och kommer i stort sett ha samma materiella innehåll som den nu gällande föreskriften.

Ett skäl för att föreskriften enligt förslagsställaren bör göras om och ersättas med en ny föreskrift är att FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder, nr 15, om riktlinjer för reglering av träförpackningsmaterial i internationell handel (nedan kallad ISPM 15), som den nuvarande föreskriftens regler kring träemballage bygger på, reviderades 2009 och innehåller nya och tydligare regler om bland annat märkning, reparation och återuppbyggnad av träemballage. Jordbruksverket har inte gjort någon anpassning av den idag gällande föreskriften till de ändringar som skedde i standarden 2009.

Ytterligare skäl för att föreskriften enligt förslagsställaren bör göras om är att den innehåller tolkningssvårigheter som gör den både svårtillämpad och oförutsebar. Vidare kan det konstateras att föreskriften idag inte speglar den verklighet som finns i produktion och handel med trä och träemballage. En kategori som inte klart omfattas av föreskriftens tillämpningsområde är aktörer som handlar med trä. Emellertid har denna kategori tolkats in i den nu gällande föreskriftens 15 §. Jordbruksverket anser att det är önskvärt att det klart framgår i föreskriften att även dessa aktörer kan vara en del av det system som föreskriften erbjuder. De huvudsakliga ändringar som skett i den föreslagna föreskriften är att strukturen har ändrats, tillämpningsområdet har tydliggjorts samt en anpassning till nya regler kring träemballage som följer av ISPM 15. Vidare har förtydligande gjorts av de krav som föreskriften stadgar, genom bland annat undvikande av paragrafhänvisningar och genom enhetlig terminologi.

Normer för växtskyddsåtgärder har antagits under FAO ((Food and Agriculture Organization, Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation ) av CPM (Commission on Phytosanitary Measures). CPM är det styrandet organet för den internationella växtskyddskonventionen (International Plant Protection Convention, Internationella växtskyddskonventionen), i vilken Sverige är konventionspart.

CPM antog 2002 den internationella standarden ISPM 15. Syftet med ISPM 15 är att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare vid användning av träförpackningsmaterial i internationell handel. ISPM 15 innehåller riktlinjer om hur trämaterialet ska behandlas för att anses vara fritt från skadegörare och om en särskild märkning, ISPM 15-märket. Märkningen intygar att materialet uppfyller ISPM 15:s krav.

ISPM 15 utgör inte direkt bindande rätt men Sverige som konventionspart har åtagit sig att följa standarden i svensk lagstiftning. När det gäller träemballage vid transport av varor som importeras så är kraven enligt ISPM 15 genomförda genom EU-gemensamma bestämmelser. När det gäller export ställer ISPM 15 krav på att behandling och märkning ska stå under tillsyn av behörig myndighet dvs av den nationella växtskyddsmyndigheten. Jordbruksverket har som Sveriges behöriga myndighet ansvar för att kontrollera efterlevnaden av standarden hos de företag som behandlar och märker trä som ska användas till träemballage, samt hos de företag som tillverkar märkt träemballage.

För att svenska företag ska kunna producera träemballage som uppfyller kraven för ISPM 15- märkningen, vilket de allra flesta länderna kräver vid import, måste Sverige ha ett system som säkerställer att företagen uppfyller kraven i ISPM 15-standarden. Ett sådant system uppnås genom föreskriften.

I egenskap av Sveriges växtskyddsmyndighet utfärdar Jordbruksverket sundhetscertifikat för export av växter och växtprodukter, inklusive trä. Företag som getts tillstånd att märka sitt trä med KD 56°C/30 min-märket, kan i sin ansökan om sundhetscertifikat hänvisa till detta tillstånd. Detta förenklar och effektiviserar den exportkontroll som Jordbruksverket måste utföra inför beslut om att utfärda sundhetscertifikat för export.