Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om offentlig intervention av spannmål

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om Jordbruksverkets uppköp av spannmål till intervention samt försäljning av spannmål från interventionslager. De föreslagna föreskrifterna anger inte vad en anmälan eller ett anbud ska innehålla utan hänvisar endast till Jordbruksverkets blanketter. I den upprättade konsekvensutredningen anges blanketterna, som visserligen inte bifogats Jordbruksverkets remiss men – med undantag av blankett E5.49 – kan hittas på Jordbruksverkets webbplats, innehålla endast sådana krav som följer av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009. Regelrådet delar så långt Jordbruksverkets uppfattning. Dock anser Regelrådet att hela det aktuella anmälnings- och anbudsförfarandet inte kan förstås genom en läsning av enbart de föreslagna föreskrifterna. Konsekvensutredningen bidrar inte heller till att bringa någon klarhet om detta. De beräkningar av administrativa kostnader som gjorts tar sikte på den delen av anbuds- och anmälningsförfarandet som avser inlämnandet av anmälan eller anbud och inte på efterföljande moment i interventionsförfarandet.