Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Remissen innehåller förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter.

Föreskriften, som har utfärdats med stöd av bemyndigande i 15 § förordningen 2001:100 om den officiella statistiken, avses reglera insamlandet av uppgifter till den statistiska undersökningen ”Trädgårdsproduktion 2014”. Undersökningen har tre huvudsakliga syften: att rapportera in förordningsstyrd skörde- och arealstatistik för trädgårdsodling och permanenta grödor till EU, att publicera svensk officiell statistik för området trädgårdsodling samt att uppdatera Lantbruksregistret (LBR)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 är Sverige skyldigt att årligen rapportera in statistik över skördade mängder och odlade arealer för trädgårdsgrödor till EU:s statistikmyndighet Eurostat. För att uppfylla det svenska åtagandet genomförs vart tredje år en så kallad totalundersökning med namnet ”Trädgårdsproduktion”, där alla kända svenska trädgårdsföretag lämnar uppgifter om all sin trädgårdsodling.

För att kunna säkerställa kvaliteten i den statistik som levereras till Eurostat är det enligt förslagsställaren avgörande att undersökningen omfattar såväl alla odlare som alla grödor. Undersökningens omfattning gör det också möjligt att under de mellanliggande åren bara hämta in data från ett urval företag och för ett fåtal grödor. Kvaliteten på dessa mellanliggande års undersökningar är dock helt beroende av att resultaten från ”Trädgårdsproduktion” är rättvisande för hela den svenska trädgårdsodlingen.

Undersökningen ”Trädgårdsproduktion” utgör enligt förslagsställaren också grunden för den enda detaljerade svenska officiella statistik som tas fram om trädgårdsodling. För att kunna leverera de uppgifter som efterfrågas av myndigheter, rådgivare, branschorganisationer och allmänhet med tillfredsställande kvalitet och precision krävs en totalundersökning där en hög andel av trädgårdsföretagen lämnar in uppgifter om sin fullständiga verksamhet.

Lantbruksregistret (LBR) innehåller grundläggande uppgifter om alla kända svenska lantbrukare och fyller en rad olika funktioner, bland annat som urvalsram för de flesta statistiska undersökningarna inom jordbruksområdet. Undersökningen ”Trädgårdsproduktion” är enligt förslagsställaren avgörande för att uppdatera detta register med aktuella uppgifter för trädgårdsodlingen.

Alla dessa tre syften kan enligt förslagsställaren av erfarenhet enbart åstadkommas på ett tillfredsställande sätt genom en föreskriftsstyrd undersökning.