Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2018:xx) om direktstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (2018:xx) om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJFVS 2014:41). Ändringarna berör kravet på aktiv jordbrukare och införande av så kallad blommande träda som en ny areal med ekologiskt fokus i förgröningsstödet. Regeringen har beslutat Sverige inte ska tillämpa kravet på aktiv jordbrukare. Därmed föreslås att 9a § upphävs. Vidare har regeringen beslutat att Sverige ska införa blommande träda som en ny ekologisk fokusareal vilket följer av att kommissionen i sitt regelverk infört möjligheten för medlemsländerna att införa blommande träda som en ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Förslaget på föreskriftsändring innehåller en lista på växtarter som anges vara bra ur flera synpunkter vad gäller pollenkvantitet- och kvalitet samt nektarmängd. Vidare gäller enligt förslaget att grödorna ska sås. Jordbrukarna får alltså inte låta växterna komma upp spontant, undantaget fleråriga grödor som givetvis inte behöver sås varje år. När grödorna har blivit etablerade ska de vara dominerande på arealen. Det räcker således inte att de är dominerade vid sådd utan det måste gå att se vid kontroll att de är dominerande. Det framgår också bland annat att den blommande trädan ska ligga till och med den 15 juli, alltså samma datum som gäller för vanlig träda.

Taggar:

direktstöd