Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ny före-skrift om statistisk undersökning av djurinnehav

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Det anges att förslaget föranleds av EU:s krav på djurräkning. Uppgifter om får, svin och fjäderfän ska samlas in, den sistnämnda kategorin uppges inte ingå i EU-förordningen men att denna är nödvändig för att uppfylla nationella behov för publicering av den svenska officiella statistiken.

Inhämtade uppgifter uppges bland annat används för prognoser över marknadsutvecklingen av EU-kommissionen. Nationellt anges uppgifterna exempelvis användas för prognoser av slakt och utredningar om jordbrukets miljöpåverkan. Statistiken uppges också används för att uppdatera populationen i det nationella Lantbruksregistret (LBR).

Avseende vilka som påverkas av förslaget anges att det finns minimikrav i termer av brukad jordbruksmark och minsta djurbesättning, men att undersökningen är tänkt att fånga in också små verksamheter eftersom dessa utgör merparten av populationen. Urvalet uppgår till 5 600 jordbrukare (av de omkring 57 000 som ingår i Lantbruksregistret). Vad gäller den tids- och kostnadsmässiga påverkan av förslaget anges att blanketten för att samla in statistiken om djurbesättningarna (se bilaga 2) kommer att ta maximalt 10 minuter att fylla i (beroende på djurslag). Den totala kostnaden förslaget bedömts medföra är drygt 200 000 kronor per år (s. 5 i konsekvensutredningen), där kostnaden brutits ned per företagsgrupp men inte per enskilt företag. Information om beräknad kostnad per företag hade varit värdefullt men i och med att det finns en tydlig tidsuppskattning och löneuppgifter som beräkningen baserats på är det enkelt för läsaren av konsekvensutredningen att själv göra denna beräkning.

Utifrån förslagets syfte och omfattning gör Regelrådet bedömningen att samtliga delaspekter redovisats tillräckligt tydligt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag