Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (SJVFS 2022:xx) om ansökan om jordbrukarstöd.

I sak innefattas gemensamma regler för hur lantbrukare söker vissa stöd. Föreskriften gäller gårdsstöd; stöd till unga jordbrukare; nötkreatursstöd; ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning för minskat kväveläckage; ersättning för ekologisk produktion; ersättning för precisionsjordbruk – planering;  miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner samt hotade husdjursraser; kompensationsstöd; nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker samt djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor.

I föreskriften återfinns grundläggande krav för ansökan, viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtagande för miljöersättningar görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag samt överlåtelser av åtaganden och lantbruksföretag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag