Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter (SJVFS 2018:XX) om nötkreatur, grisar, får och getter som används vid avel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa med avseende på djuravel (förordningen om djuravel), hädanefter förkortad ABR som tillämpas i EU. Remissen innehåller kompletterande förslag på ändringar i föreskrifterna Statens jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används vid avel, Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som används vid avel och Statens föreskrifter (SJVFS 1994:87) om får och getter som används till avel.