Yttrande över Justerad beräkning av bilförmån (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

I sak anges förslaget innebära en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån. Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras.

Taggar:

bilförmån