Yttrande över Justitiedepartementets betänkande EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

I betänkandet läggs förslag till hur direktiv 2009/52/EG om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt ska genomföras i svensk rätt. Syftet är att motverka olaglig invandring och snedvridning av konkurrens på arbetsmarknaden inom EU. Förutom anställningsförbud föreskriver direktivet en rad sanktioner, både finansiella och åtgärder i form av indragna offentliga stöd och fråntagen rätt att delta i offentlig upphandling. Betänkandet omfattar förslag om ändring i utlänningslagen (2005:716), skattebetalningslagen (1997:438), lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och utlänningsförordningen (2006:97). Vidare föreslås en ny lag om vissa frågor om lön m.m. för arbete vid vistelse utan föreskrivet tillstånd.