Yttrande över Justitiedepartementets betänkande Högre ersättning vid mastupplåtelser (SOU 2012:61)

I betänkandet läggs förslag till ändring i expropriationslagen (1972:719) och i ledningsrättslagen (1973:1144). Här föreslås en ordning för vinstfördelning vid expropriation och andra sådana förfoganden. Med vinstfördelning avses en särskild ersättning till den fastighetsägare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet. Vidare föreslås att samtliga markförvärv för master och liknande anordningar bör omfattas av en vinstfördelningsordning. Det föreslås också att en regel för bestämmande av förhöjd ersättning bör utformas med ledning av principen om vad som skulle ha skett vid en ”normal” frivillig överenskommelse och att säljaren bör ersättas utifrån ett reservationspris om försäljningen skett på en öppen marknad. I de fall förutsättningarna för en förhöjd ersättning enligt ledningsrättslagen är uppfyllda föreslås att det inte är möjligt att för samma ändamål i stället ta i anspråk marken genom expropriation. Lantmäteriet föreslås utforma rekommendationer för beräkning av förhöjd ersättning. Av betänkandet framgår att de företag som berörs av förslaget är fem operatörer (Tele2, Telenor, TeliaSonera, Tre och Net 1) samt fastighetsägare med näringsfastighet.

Taggar:

mastupplåtelse