Yttrande över Justitiedepartementets betänkande Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48)

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i patentlagen (1967:837) och i patentkungörelsen (1967:838). Förslaget är i huvudsak en direkt följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av den europeiska patentdomstolen och föranleds av den s.k. patentförordningen (EU) nr 1257/2012 och översättningsförordningen (EU) nr 1260/2012. Vissa förslag till ändringar är emellertid ett resultat av nationella initiativ.

De förslag till ändringar som utgör en direkt följd av EU-rätten innebär bl.a. att ett europeiskt patent som beviljas av det europeiska patentverket (EPO) ska få direkt verkan i Sverige utan att någon validering krävs. Det enhetliga patentet kommer således att vara giltigt i alla deltagande stater och kunna erhållas genom en enda ansökan. Det föreslås också att den enhetliga patentdomstolen ska ha exklusiv behörighet att avgöra vissa tvister som rör giltigheten av eller patentintrång avseende det enhetliga patentet inom EU. Dessa förslag som föranleds av EU-förordningar bedöms inte av Regelrådet.

I betänkandet föreslås i vissa delar mer långtgående regler än vad EU-förordningarna kräver. På nationellt initiativ föreslås att provisoriskt skydd, dvs. skydd för tiden före det att patentet beviljas, ska kunna uppnås utan att någon översättning av patentkraven till svenska har getts in till Patent- och registreringsverket (PRV). Därmed ska heller ingen ansökningsavgift erläggas. Därutöver föreslås att sökanden som inte givit in prioritetshandlingar i tid ges möjlighet att rätta sig inom två månader. Enligt gällande rätt krävs det att sökanden måste upprätta en ny ansökan om sådana handlingar saknas.

Taggar:

Patentlagen