Yttrande över Justitiedepartementets förslag till förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Inom Justitiedepartementet har en promemoria tagits fram om ändringar i aktiebolagsförordningen baserad på förslag från Bolagsverket. I promemorian föreslås en förenklad handläggning av emissionsärenden genom att det inte längre ska krävas att vissa handlingar ges in till Bolagsverket. I flertalet fall föreslås att ingivandet av handlingar ska ersättas med en försäkran på heder och samvete. Vidare föreslås i promemorian att det särskilda anmälningsförfarandet för aktiebolag som inte längre ska ha revisor ska slopas. Detta innebär att de företag som väljer att inte ha revisor ska ge in kopior av bolagsstämmans protokoll och den ändrade bolagsordningen till Bolagsverket vilket de för närvarande inte behöver.