Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Bosättningskrav för stiftare och likvidatorer i vissa associationsformer och promemoria Ett slopat låneförbud m.m.

I promemorian Bosättningskrav för stiftare och likvidatorer i vissa associationsformer föreslås ändringar i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag m.fl. lagar. Det föreslås att bosättningskraven för stiftare och likvidatorer avskaffas för handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag samt sparbanker, medlemsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag.

I promemorian Ett slopat låneförbud m.m. föreslås ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) m.fl. Promemorian innehåller förslag till att även publika aktiebolag ges utökade möjligheter till närståendelån. Straffsanktioner för överträdelser av lånereglerna och den därtill hörande skyldigheten att föra förteckning över vissa lån tas bort. Ny bestämmelse föreslås om värdeöverföring från bolaget avseende de särskilda begränsningar när det gäller skyddet för bolagets kapital. Promemorian innehåller också förslag att Bolagsverket får kalla till bolagsstämma/stämma, om kallelse inte kan ske på sådant sätt som anges i lagen eller bolagsordningen. Handläggningen föreslås vara anslagsfinansierad men det åligger bolaget/föreningen att ersätta Bolagsverket för kostnaderna för kallelse och anordnande av stämman. Bolagsverket föreslås självmant få registrera revisorn i aktiebolagsregistret/föreningsregistret när Bolagsverket har utsett revisor. Kravet på justeringsman av bolagsstämmeprotokoll föreslås upphöra i den situationen att ordföranden vid stämma och/eller protokollföraren företräder samtliga aktier i bolaget.