Yttrande över Justitiedepartementets promemoria EU:s nya tågpassagerarförordning (Ds 2022:23)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar; förslag till lag om ändring i lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter; förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181); förslag till lag om ändring i paketreselagen (2018:1217); förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar samt förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna Reklamationsnämnden.

EU:s tågpassagerarförordning innehåller grundläggande regler om transportavtalet, information och biljetter. Dessa reglerar bland annat hur ett transportavtal ingås, hur biljetter ska utformas och tillhandahållas och vilken information resenärerna ska få. Förordningen innehåller också regler om rätt till skadestånd om resenären eller bagaget skadas och regler om ersättning och assistans om resan blir försenad. Den innehåller vidare bestämmelser om rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Förslagsställaren konstaterar att genom den nya förordningen, som ersätter 2007 års tågpassagerarförordning, stärks tågresenärernas rättigheter i ett antal avseenden. Bland annat förbättras rätten till ombokning vid förseningar, och i vissa fall blir det obligatoriskt för järnvägsföretagen att utfärda direktbiljetter, det vill säga biljetter som gäller för en resa med byten. Även kraven på information skärps i den nya förordningen. Det införs en skyldighet för infrastrukturförvaltare att tillhandahålla realtidsinformation om tågens avgångar och ankomster. Järnvägsföretagen ska också dela med sig av information om biljettpriser och annan reseinformation. Det ställs även större krav på järnvägsföretagens assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Samtidigt införs ett undantag från järnvägsföretagens skyldighet att betala ersättning vid förseningar om dessa beror på till exempel extrema väderleksförhållanden eller större folkhälsokriser.

Den nya förordningen blir direkt tillämplig i Sverige, men det behövs ändringar i kompletterande svenska bestämmelser. I promemorian lämnas de författningsförslag som är lämpliga med anledning av den nya förordningen. Det föreslås bland annat att lokal och regional trafik även i fortsättningen ska undantas från tågpassagerarförordningens tillämpningsområde. Det lämnas också förslag till ett undantag från transportörernas ersättningsskyldighet vid förseningar i lokal och regional kollektivtrafik som beror på extraordinära händelser. Förslaget i den delen motsvarar undantaget i den nya tågpassagerarförordningen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag