Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Gemensamt konsumentskydd i EU (Ds 2013:15)

Justitiedepartementets promemoria innehåller förslag till ändringar i följande lagar:

  • Konsumentköplagen (1990:932),
  • Lag (1991:351) om handelsagentur,
  • Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
  • Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
  • Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  • Marknadsföringslagen (2008:486),
  • Konsumentkreditlagen (2010:1846) och
  • Skatteförfarandelagen (2011:1244).

De föreslagna ändringarna syftar till att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/557/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, och går ut på att stärka konsumentens rätt vid e-handel och annan distansförsäljning men även när konsumenten ingår avtal utanför fasta affärslokaler.