Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ledningsrätt i tomträtt

Promemorian innehåller förslag till ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).

Förslaget innebär att det ska bli möjligt att upplåta ledningsrätt i tomträtt. Det anges att genom reformen undviks den osäkra ställning som en ledningsrätt hittills har haft när det gäller fastigheter upplåtna med tomträtt.

Mer specifikt föreslås följande. En upplåtelse av ledningsrätt i tomträtt ska i allt väsentligt följa samma regler som en upplåtelse av ledningsrätt i en fastighet. Ledningsrätten ska gälla i ett visst utrymme som omfattas av tomträtten. Det ska inte vara möjligt att få ledningsrätt i en tomträtt om upplåtelsen skulle orsaka synnerligt men för tomträttens utövning.

Vidare föreslås att både fastighetsägaren och tomträttshavaren vid upplåtelse av ledningsrätt i en tomträtt ska ha rätt till ersättning enligt vad som gäller vid expropriation. Detsamma gäller en innehavare av särskild rätt i tomträtten eller fastigheten som påverkas av upplåtelsen. Det föreslås vidare att förrättningen bör följa samma regler när en ledningsrätt upplåts i en tomträtt som vid upplåtelse i en fastighet.

Om tomträtt upplåts i en fastighet som belastas av ledningsrätt, ska ledningsrätten därefter i stället gälla i tomträtten. Detsamma ska gälla om en tomträtt utökas till att omfatta ett utrymme för en tidigare upplåten ledningsrätt. Om en tomträtt som belastas av ledningsrätt upphör att gälla, ska ledningsrätten därefter i stället gälla i fastigheten. Detsamma ska gälla om en tomträtt inskränks så att utrymme för en tidigare upplåten ledningsrätt inte längre omfattas av tomträtten.

Taggar:

tomträtt