Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28)

I promemorian föreslås två nya lagar, förslag till delgivningslag och förslag till lag om auktoriserade delgivningsföretag samt ett antal av förslagen föranledda ändringar i andra författningar. Förslagen innebär att den nuvarande delgivningslagen (1970:428) ersätts av en ny lag vars syfte är att ge de tillämpande myndigheterna nya verktyg och större flexibilitet vid hanteringen av delgivningar. När det gäller stämningsmannadelgivning föreslås att detta delgivningssätt också får utföras av ett auktoriserat delgivningsföretag.