Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)

I promemorian föreslås ändringar i den aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga regleringen rörande i första hand börsbolags riktade emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Förslagen kan förväntas minska den osäkerhet om innebörden av gällande rätt som i dag råder på de behandlade områdena och förbättra förutsättningarna för en effektiv och internationellt konkurrenskraftig riskkapitalförsörjning i svenskt näringsliv. Föreslagna förenklingar i aktiebolagens regler om ökning respektive minskning av aktiekapitalet behandlas också. Förslag läggs att det i alla aktiebolag ska kunna beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i en emission med eller utan företrädesrätt, ska kunna ske genom betalning. Förslagen kan förväntas sänka bolagens kostnader och förenkla Bolagsverkets ärendehantering. Ändringarna i aktiebolagslagen (2005:551) föreslås träda i kraft 1 januari 2014.