Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25)

I remissen föreslås två olika förslag till ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Syftet med förslagen är att förstärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning.

I alternativ 1 föreslås att telefonavtal om förvaltningstjänst eller återkommande rådgivning som avser premiepension inte blir bindande för konsumenten förrän denne har tagit del av och skriftligt bekräftat avtalet. Om bekräftelse av avtalet inte sker inom fjorton dagar är näringsidkaren inte bunden av avtalet.

I alternativ 2 föreslås att telefonavtal om en finansiell tjänst inte blir bindande för konsumenten förrän denne har tagit del av och skriftligt bekräftat avtalet. Detta föreslås dock inte gälla om telefonsamtalet skett på konsumentens initiativ. Om bekräftelse av avtalet inte sker inom fjorton dagar är näringsidkaren inte bunden av avtalet.

Taggar:

telefonavtal