Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Tillval i hyresrätt

Den nu remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar i jordabalken, hyresförhandlingslagen (1978:304) och två andra lagar. Syftet med förslagen är att öka möjligheterna för hyresgästen att påverka standarden i sin lägenhet genom tillval och frånval och därigenom öka kvaliteten på sitt boende. Vid tillval föreslås hyresvärden få ersättning för sina kostnader genom tillägg till hyran och vid frånval ska hyresgästen få lägre hyra. I sak överensstämmer promemorians förslag med förslagen i det tidigare remitterade betänkandet Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94). Regelrådet yttrade sig över det betänkandet den 4 mars 2009 (Regelrådets ärende N2008:05/2008/4) och tillstyrkte förslagen bl.a. med hänsyn till att de baserades på frivillighet. Regelrådet uttalade vidare att konsekvensutredningen var bristfällig och behövde kompletteras med en beskrivning av effekterna för företag i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Skillnaderna mellan författningsförslagen i den nu remitterade promemorian jämfört med förslagen i betänkandet är främst av lagteknisk art. Mer precist innebär de nu remitterade förslagen att bestämmelserna om tillval och frånval har samlats i en ny paragraf (12 kap. 55 d § jordabalken) och att sambandet mellan bruksvärdesprövning enligt 12 kap. 55 § första stycket jordabalken och förekommande tillval eller frånval gjorts tydligare.