Yttrande över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss om Registerkontroll inför deltagande i utlandsverksamhet

De föreslagna lagändringarna innebär dels utökade möjligheter till registerkontroll inför deltagande i utlandsverksamhet, dels att bestämmelser om intygsutfärdande införs i säkerhetsskyddslagen (1996:627). Regelrådet kan inte se att förslagen får någon egentlig inverkan på företagens administrativa kostnader.

Med hänsyn till omständigheterna får utredningen om förslagens ekonomiska konsekvenser anses som godtagbar.