Yttrande över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss om Registerkontroll inför deltagande i utlandsverksamhet

De föreslagna lagändringarna innebär dels utökade möjligheter till registerkontroll inför deltagande i utlandsverksamhet, dels att bestämmelser om intygsutfärdande införs i säkerhetsskyddslagen (1996:627). Regelrådet kan inte se att förslagen får någon egentlig inverkan på företagens administrativa kostnader.

Med hänsyn till omständigheterna får utredningen om förslagens ekonomiska konsekvenser anses som godtagbar.

 

Det bakomliggande förslaget

352.pdf ()