Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att 6 kap. 5 § och förslag till ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att justera ner det ackumulerade överskottet med 20 miljoner kronor i den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten, vilket anges motsvara att överskottet justeras från 73 miljoner kronor till 53 miljoner kronor baserat på bokslut 2021. Det föreslås också att kemikalieavgifterna ska justeras och att det ackumulerade underskottet för den bekämpningsmedelsfinansierade verksamheten ska nollställas, vilket anges motsvara 108 miljoner kronor vid bokslut 2021. Vidare föreslås det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade biocidverksamheten ska ändras till att ”avgiftsintäkterna ska bidra till kostnaderna” under infasningstiden av EU:s biocidförordning (i stället för att målet ska vara full kostnadstäckning).  Vidare föreslås att Sverige ska acceptera fler ansökningar som utvärderande medlemsland för biocidprodukter för att bidra till genomförandet av EU:s biocidförordning. Det föreslås justering av ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel och att ansökningsavgifter för vissa ärendetyper både för växtskyddsmedel och biocidprodukter ska subventioneras. I hemställan som bifogas den remitterade rapporten (bilaga II) föreslås också ändring av avgiftsbestämmelsen för den administrativa hanteringen och utvärderingen som följer av godkännandet av ett verksamt ämne, ändring av avgiftsbestämmelsen för ekvivalensbedömning, ändring av avgiftsbestämmelsen för jämförelse av ämnesdokumentation och höjning av avgiften för utvärdering av en ansökan om upptag på bilaga I i EU:s biocidförordning. Det föreslås ändring av avgiftsstrukturen för utvärderingen av ansökan om godkännande av verksamma ämnen i biocidprodukter och höjning av avgiften för utvärdering av en annan produkttyp än den som tidigare har prövats för ett verksamt ämne, samt följdändringar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag