Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag om fortsatt giltighet av föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till att Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad, som upphör att gälla den 31 december 2020, ska fortsätta att gälla till och med den 15 mars 2021.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 31 december 2020.