Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av bestämmelser i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Det föreslås att faroklassen Specifik organtoxicitet-upprepad exponering i farokategori 1 (STOT RE 1) utesluts ur gruppen särskilt farliga kemiska produkter. Detta innebär att det inte behövs tillstånd för yrkesmässig överlåtelse eller icke-yrkesmässig användning för produkter med sådan klassificering. Det föreslås även att ett undantag införs för yrkesmässig överlåtelse av produkter som är klassificerade i faroklassen Frätande på huden kategori 1A. Detta innebär att det inte längre krävs tillstånd vid yrkesmässig överlåtelse av sådana produkter. Det föreslås vidare att undantag som finns för flussmedel tas bort vilket medför att det krävs tillstånd för yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av sådana produkter. Det föreslås också att undantag som finns för privat användning av metanol tas bort. Därmed krävs tillstånd för privat hantering av metanolprodukter, såvida de inte faller under undantaget för bränslen avsedda för motordrift. Remissen innehåller även förslag på att ta bort undantag som inte längre utnyttjas. Eftersom dessa förslag inte anges ge någon effekt har förslagsställaren inte genomfört någon konsekvensutredning för dessa förändringar.