Yttrande över Kemikalieinspektionens rapport om Farliga ämnen i tatueringsfärger

Miljödepartementets remiss avser en rapport som upprättats av Kemikalieinspektionen i samråd med Socialstyrelsen, Konsumentverket och Läkemedelsverket. I rapporten lämnas förslag till en förordning om tatueringsfärg och till Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av tatueringsfärger. Den föreslagna förordningen innehåller bl.a. ett antal definitioner och bemyndiganden till Läkemedelsverket att meddela föreskrifter på området. De föreslagna myndighetsföreskrifterna innehåller detaljerade bestämmelser om bl.a. anmälan av verksamhet med tatueringsfärg till ett verksamhetsregister, anmälan till ett produktregister samt märkning av produkter och annan skriftlig information till konsumenter. Vidare föreslås bestämmelser om informationskrav avseende beståndsdelar i tatueringsprodukter.