Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Av remissen framgår att mikroplaster från kosmetiska produkter utgör en liten andel av den totala mängden mikroplaster i den marina miljön, osäkra uppskattningar ligger på 0,1 procentsnivå. Det framgår vidare att det finns tillgängliga alternativ till mikroplaster på marknaden och att branschen sedan tidigare har inlett en frivillig utfasning samt att USA har infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika som sköljs av. Förslaget innebär att försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast förbjuds. Det föreslås även att Kemikalieinspektionen bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag eller att i det enskilda fallet ge dispens från förbudet för sådana material som bryts ner i akvatiska miljöer och i reningsverk. Förslaget om att förbjuda mikrokorn av plast i kosmetika ska ses som en av flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven. Av remissen framkommer även att om Sverige inför ett förbud så anser Kemikalieinspektionen att Sverige ändå bör fortsätta verka för en gemensam EU-reglering.